I 2020 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Trøndelag blant elever i videregående skole. For å gi et godt bilde av situasjonen i Trøndelag, er det viktig at så mange som mulig deltar.

Her får du blant annet informasjon om:

• FORMÅL

• HVORDAN GJENNOMFØRES UNGDATA

• HVA SPØR VI OM I UNGDATA

• STED OG TIDSPUNKT FOR GJENNOMFØRING

• FRIVILLIGHET OG PERSONVERN

• KONTAKTINFORMASJON

Se resultater fra UNGDATA 2017

 

FORMÅL MED UNDERSØKELSEN

• Gi ungdommer som går på videregående skole i Trøndelag mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i sitt lokalmiljø

• Skaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår til bruk i kommunens og fylkets arbeid med denne aldersgruppen.

• Gi mulighet for sammenligning med andre kommuner og nasjonale tall, og bidra til forskning.

 

HVORDAN GJENNOMFØRES UNGDATA?

• Det er satt av én skoletime til å svare på undersøkelsen.

• Undersøkelsen gjennomføres elektronisk ved at man logger seg inn på Ungdatas svarside med en tilfeldig engangskode.

 

HVA SPØR VI OM I UNGDATA?

• Forhold til skole, venner og foreldre

• Fritid og fritidsaktiviteter

• Helse, trivsel og livskvalitet

• Mobbing

• Seksualitet

• Regelbrudd, vold og rus

• Foreldres utdanningsnivå, økonomiske situasjon, landbakgrunn og bosituasjon

Du kan få tilsendt spørreskjemaet i sin helhet ved å kontakte Kompetansesenter rus – Midt-Norge (KoRus Midt).

 

STED OG TIDSPUNKT FOR GJENNOMFØRING

Undersøkelsen gjennomføres på skolen i løpet av uke 10 til 14.

 

DET ER FRIVILLIG Å DELTA

• Undersøkelsen er frivillig.

• De som svarer kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker svare på, og kan slutte å svare underveis dersom de ønsker det.

• Foresatte med barn under 18 år kan reservere sitt barn fra å delta ved å gi beskjed til kontaktlærer/skolen.

 

PERSONVERN

• Deltakernes besvarelser vil bli behandlet fortrolig. Kun forskere og rådgivere i prosjektet og firmaet som registrerer besvarelsene vil få tilgang til svarene.

• Ingen som har svart vil gjenkjennes når resultater fra undersøkelsen publiseres

• Forskningsdata som inneholder mulige indirekte personopplysninger vil bli oppbevart på et sikkert område fram til utgangen av 2024. Etter det vil alle opplysninger bli anonymisert

• Ungdataundersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved OsloMet (personvernombud@oslomet.no)

• Datasettet vil ikke inneholde noen direkte personopplysninger, derfor er det heller ikke mulig å få deltakerens data rettet eller slettet i etterkant av undersøkelsen. • NOVA behandler opplysningene basert på samtykke til de som deltar.

 

KONTAKTINFORMASJON

Ungdatakoordinator: SLT-koordinator Kari M. Christensen tlf: 934 00 885, e-post: Kari.M.Cristensen@stjordal.kommune.no.
Kontaktperson ved KoRus: rådgiver Jo Arild Salthammer tlf: 959 10 981, e-post: jo.arild.salthammer@stolav.no.

 

ANSVARLIG FOR UNDERSØKELSEN

Undersøkelsen gjennomføres av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet –storbyuniversitetet og KoRus Midt, på oppdrag fra Trøndelag fylkeskommune.