Her er informasjon til foresatte og ungdom om Ungdataundersøkelsen i Stjørdal kommune 2021.

I 2021 gjennomføres Ungdataundersøkelsen i Stjørdal kommune blant elever i videregående skole. For å gi et godt bilde av situasjonen i Stjørdal kommune, er det viktig at så mange som mulig deltar. Undersøkelsen skal gjennomføres i løpet av ukene 9 til 12. På Aglo vil undersøkelsen bli gjennomført i uka etter vinterferien; altså uke 9.

 

FORMÅL MED UNDERSØKELSEN

 • Gi ungdommer som går på videregående skole mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i sitt lokalmiljø.
 • Skaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår til bruk i kommunens og fylkets arbeid med denne aldersgruppen.
 • Gi mulighet for sammenligning med andre kommuner og nasjonale tall, og bidra til forskning.

HVA SPØR VI OM I UNGDATA?

 • Forhold til skole, venner og foreldre
 • Fritid og fritidsaktiviteter
 • Helse, trivsel og livskvalitet
 • Mobbing
 • Seksualitet
 • Regelbrudd, vold og rus
 • Foreldres utdanningsnivå, økonomiske situasjon, landbakgrunn og bosituasjon

Du kan få tilsendt spørreskjemaet i sin helhet ved å kontakte regionalt kompetansesenter på rusfeltet (KoRus).

HVORDAN GJENNOMFØRES UNGDATA?

 • Det er satt av én skoletime til å svare på undersøkelsen.
 • Undersøkelsen gjennomføres elektronisk ved at man logger seg inn på Ungdatas svarside med en tilfeldig engangskode.

DET ER FRIVILLIG Å DELTA

 • Undersøkelsen er frivillig
 • De som svarer kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker svare på, og kan slutte å svare underveis dersom de ønsker det.
 • Foresatte med barn under 18 år kan reservere sitt barn fra å delta ved å gi beskjed til kontaktlærer/skolen.

PERSONVERN

 • Deltakernes besvarelser vil bli behandlet fortrolig.  Kun forskere og rådgivere i prosjektet og firmaet som registrerer besvarelsene vil få tilgang til svarene.
 • Ingen som har svart vil gjenkjennes når resultater fra undersøkelsen publiseres.
 • Forskningsdata som inneholder mulige indirekte personopplysninger vil bli oppbevart på et sikkert område fram til utgangen av 2025. Etter det vil alle opplysninger bli anonymisert.
 • Ungdataundersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved OsloMet (personvernombud@oslomet.no).
 • Datasettet vil ikke inneholde noen direkte personopplysninger, derfor er det heller ikke mulig å få deltakerens data rettet eller slettet i etterkant av undersøkelsen.
 • NOVA behandler opplysningene basert på samtykke til de som deltar.

BEREDSKAP

Skolehelsetjenesten vil ha beredskap i etterkant av undersøkelsen for elever som måtte ha behov for det.

 

ANSVARLIG FOR UNDERSØKELSEN:

Undersøkelsen gjennomføres av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet og KoRus Midt, på oppdrag fra Stjørdal kommune.

KONTAKTINFORMASJON:

Ungdatakoordinator:

Kari M. Christensen SLT-koordinator Tlf: 93 40 08 85

kari.m.christensen@stjordal.kommune.no

Kontaktperson ved KoRus:

Jo Arild Salthammer rådgiver, KoRus Midt Tlf: 95 91 09 81

jo.arild.salthammer@stolav.no