For noen dager siden presenterte Kunnskapsdepartementet rapporten «Skole- kvalitet i videregående opp læring». Rapporten er laget av Senter for økonomisk forskning (SØF). Kvaliteten på skolen blir beregnet ut fra sju indikatorer; fullført videregående opplæring på normert tid samt elevenes karakterer.

Aglo videregående skole kom særdeles dårlig ut, og ble rangert som den dårligste av skolene i Nord-Trøndelag.

Thomas Mo reagerer sterkt på grunnlaget for rapporten. Et grunnlag han mener gir en feil framstilling av skolen.

– Undersøkelse som dette tar vi alltid på alvor. Men den sier noe om 21 elever i 2008/2009, og ingenting om de 128 andre elevene på Aglo som ikke var med i undersøkelsen.  Kun 14 prosent av elevmassen vår i de aktuelle årene er altså med i beregningsgrunnlaget, forteller Thomas Mo.

Mo har vært i kontakt med forskerne bak rapporten, og de har muntlig beklaget framstillingen av Aglo. De innrømmer også at på grunn av Aglos spesielle elevgrunnlag burde vi aldri ha vært med i en undersøkelse som dette. De tre andre Blå Kors-skolene er av liknende årsaker ikke med i undersøkelsen.

Thomas Mo understreker at Aglo er et alternativ til den offentlige skolen. Et alternativ i ordets rette forstand.

– Et normert skoleløp er vanskelig for mange av våre elever. Uro i oppvekstmiljø, behandling og diagnoser kan gjøre skolehverdagen vanskelig. Vi kan anbefale elever å ta et skoleår på nytt, og vi kan anbefale omvalg. Vi jobber hardt for at elever møter enkelte dager på skolen i troa på at skoleresultatet ikke alltid er det viktigste. Å lykkes med andre sider av livet er vel så viktig en periode for senere å komme tilbake til skolen. Undersøkelsen bruker slike argument som negativt i forhold til skolekvalitet. De alternative løpene som vi mener er helt nødvendig for mange av elevene våre i undersøkelsen. Alternative løp blir ikke bli verdsatt i undersøkelsen. Snarere tvert imot, sier Mo.

Undersøkelsen viser også til resultater som ikke blir brukt som en del av rangeringsgrunnlaget. Blant annet viser den at gruppen med Aglo-elever som var med i undersøkelsen hadde bedre sluttkarakterer fra videregående skole enn det de hadde da de forlot grunnskolen for å begynne på Aglo. Thomas Mo forteller at de bare var noen få skoler som kunne vise til tilsvarende framgang etter overgang til den videregående skolen. Heller ikke de positive Aglo-resultatene fra de årlige elevundersøkelsene vektlegges.

– Jeg har også drøftet dette med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag som er enig i våre vurderinger av rapporten, sier Thomas Mo