I dag har Utdanningsdirektoratet levert sin vurdering av eksamen våren 2022. Det anbefales en avlysning av alle vårens eksamener for elever på grunnskolen og i videregående opplæring. Unntaket er for privatister og kandidater som ta eksamen for å bestå et fag.

Det er viktig å poengtere at dette er en ANBEFALING fra direktoratet, og at det er Kunnskapsdepartementet som skal ta den ENDELIGE BESLUTNINGEN om eksamen våren 2022.

– Eksamen er en viktig del av sluttvurderingen i Norge. Selv om det er mange argumenter for å avlyse eksamen, er det også argumenter for å gjennomføre. Dette har derfor vært en krevende vurdering å gjøre, sier direktør Hege Nilssen i UDIR til direktoratets egne hjemmesider.

Pandemien har som kjent berørt tre skoleår for elevene. Anbefalingen er gjort ut fra en helhetlig vurdering av tre sentrale hensyn; likebehandling og en rettferdig sluttvurdering, elevenes motivasjon, trivsel og læring og praktisk gjennomførbarhet.

– Pandemien har påvirket kvaliteten i opplæringen, men i ulik grad. Elevene har derfor hatt ulike rammer for opplæring og vil ha ulikt grunnlag for sluttvurdering denne våren, sier Nilssen i UDIR.

 

Basert på en grundig risikovurdering anbefaler Utdanningsdirektoratet derfor:

 

  • å avlyse skriftlig og muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen for alle elever i grunnskolen og videregående opplæring
  • å gjennomføre eksamen for privatister
  • å gjennomføre eksamen for elever som trenger eksamen for å bestå faget
  • at vitnemål gis ut fra elevenes standpunktkarakterer
  • å videreføre regelverksendringene for standpunktvurdering og eksamen som gjaldt våren 2021, også våren 2022