AV TOR-STEINAR JOREM (tekst og foto)

Undersøkelsen ble gjennomført i en lang prosess forrige skoleår. Bak rapporten står de to forskerne Roald Lysø (prosjektleder) og Niels Arvid Sletterød fra TFU (http://www.tfou.no)

Odd Anders With tror rapportens tema og svar kan gi verdifulle bidrag i kvalitetsdebatten både innenfor private, ideelle og offentlige skoler.

Hele 86,3 prosent av de ansatte deltok i undersøkelsen gjennom spørreundersøkelsen og flere dybdeintervjuer. Intervjuene ble gjort med både enkeltansatte og grupper av ansatte. I tillegg ble også flere elever intervjuet.

RAPPORTEN VISER AT VERDIBASERT LEDELSE er godt forankret hos et stort flertall av de ansatte. Det er interessant at dette i følge rapporten også gjenspeiler seg i elevenes opplevelse av skolen.

– Uten denne sammenhengen kunne vi like gjerne lagt ned hele virksomheten, sa Odd Anders With da rapporten ble lagt fram.

”Tilbakemeldingene fra elevene gir et ganske tydelig bilde av at det er sammenheng mellom budskapet om verdier og holdninger fra ledelse og ansatte og det elevene opplever som hverdagspraksis på skolen og i miljøet”, heter det blant annet i rapporten.

AGLO VGS. ER DEN STØRSTE AV FIRE BLÅ KORS-SKOLER. Noe av bakgrunnen for forskningsarbeidet er ønsket om å se hvordan skolens kristne basis gjenspeiler seg i den skolehverdagen både elever og ansatte befinner seg i.

– Siden vi har en kristen basis for driften, er det vesentlig for oss å få dokumentert at vi er på rett veg faglig sett, at vi ser den enkelte elev, og at verdiene, menneskesynet og elevsynet bærer frukt. Da er det godt å se at ”Aglo-kulturen virker, sier With.

Hele forskningsrapporten er et dokument på hele 162 sider. Et dokument hvor de to forskerne også forsøker å finne en teoretisk begrunnelse for de valgene skolen gjør i forhold til møtet med elevene.

FORSKINGSRAPPORTEN FRA TFU forteller at tilbakemeldingene fra elevene gir et ganske tydelig bilde av at det er sammenheng mellom det budskapet om verdier og holdninger som kommer fra ledelse og ansatte og det elevene opplever som hverdagspraksis på skolen og i miljøet.

– Elevene vi intervjuet sa til oss at det samholdet som de fant hos de ansatte også smittet over på dem, sa Roald Lysø.

Slik sett mener forskerne at det er rimelig godt dokumentert at skolen i betydelig grad har lyktes med å skape lagånd, og at dette gir en merverdi – både for elever og ansatte.

– Sett med våre øyne er Aglo en spennende arbeidsplass, men også en arbeidsplass med forbedringspotesiale, sa Niels Arvid Stetterød.

Den siste halvdelen av rapporten viser resultatene av den spørreundersøkelsen som er foretatt blant de ansatte. Her er noen av de funnene som ble gjort:

• Samtlige ”føler seg verdsatt” på Aglo, at ”eleven blir tatt på alvor som den han/hun er”, – og alle unntatt èn person ”føler tilhørighet”, og ingen er uenig i at de er inkludert i fellesskapet.

• Samtlige sier de arbeider sammen om å hjelpe eleven, og ingen er uenige i at eleven er alles ansvar. Alle sier de har fokus på mulighetene, mens 96,9 prosent sier at de har stor frihet til å utprøve nye metoder.

• Over 91 prosent mener ledelsen prioriterer å utvikle et godt læringsmiljø og bare èn person er uenig i at det er lett å ta kontakt med lederne.

• Ingen er uenig i at skolens ansatte har et felles menneskesyn, og et mindretall på 9,2 prosent er litt eller helt uenig i at virksomhetens forankring i kristne verdier er viktig for dem.

De to forskernes møte med Aglo-kulturen beskriver de selv som inspirerende.

– Det er kanskje det mest spennede oppdraget jeg har hatt i mine 24 år på TFU. Vi har også blitt faglig inspirert i møtet med Aglo, fortalte Roald Lysø og Niels Arvid Sletterø.

RAPPORTEN ER TILGJENGELIG FOR ALLE og kan fåes ved å kontakte skolen på tlf. 74 83 43 30, eller ved å sende en mail til aglo@aglo.no .