Dette er

FAMILIEAVDELINGEN
Familieavdelingen på Aglo har et tilbud som retter seg mot følgende grupper
  • gravide med behov for oppfølging under graviditet og den første tiden med barnet
  • foreldre med psykiske problemer
  • familier/foreldre med rusproblematikk
  • familier/foreldre med psykisk utviklingshemming og kognitive vansker
  • foreldre med ulike sammensatte vansker pga. kriser, overgrep, omsorgssvikt i egen barndom og/eller annet som kan skape bekymring rundt barnas omsorgssituasjon
  • fremmedkulturelle familier/foreldre med særlige behov for hjelp
Dette tilbyr vi:

  • Kartleggingsopphold: Observasjon/kartlegging av foreldres omsorgsferdigheter og hvordan de nyttiggjør seg veiledning, deres motivasjon og vilje/evne til utvikling.
  • Veilednings-/opplæringsopphold: Noen foreldre trenger mer langsiktig støtte, veiledning og opplæring for å kunne mestre foreldrerollen godt nok. Ved slike mer langvarige opphold kan foreldre også få tilbud om arbeidsutprøving eller skole, og barna kan få barnehagetilbud.
  • Akuttplasser: Vi har også mulighet til å ta imot gravide og familier i akutt krise.

På familieavdelingen har vi plass til fire til fem familier. Nabobygningen rommer barneavdelingen.

Totalt har vi ca. tolv årsverk fordelt på 18-20 personer. Vi har et bredt faglig sammensatt personale.

Ta kontakt, vi er alltid tilgjengelige!