SAMARBEID

MED HJEMMET

Aglo videregående skole ønsker et nært og konstruktivt samarbeid med elevers foresatte. Det er ofte en forutsetning for en god skolegang.

 

Samarbeid mellom hjem og skole forbedrer elevenes motivasjon og læring. Alle foreldre ønsker en positiv utvikling for barna sine og skolen er en av de viktigste medspillerne vi har for å oppnå dette. Foreldre er viktig for barns læring, og barn som får hjelp og støtte hjemme har større muligheter for å gjøre det bra på skolen.

For å få til et godt hjem-skole-samarbeid må foreldrene ha reell medvirkning og medbestemmelse, og hjem og skole sammen må ta felles forpliktende beslutninger.

Dialog mellom hjemmet og skolen skjer på tre nivåer:

• Elev
• Klasse/gruppe
• Skole

Samarbeidet kan foregå i ulike fora:

• Utviklingssamtaler
• Foreldremøter

Ut fra gjeldende lov- og regelverk har foreldrene hovedansvaret for sine barns opplæring. Skolen skal hjelpe foreldrene med å realisere denne oppgaven. Dette forutsetter at hjem og skole må ha et nært samarbeid om hvordan denne oppgaven skal skjøttes. Mye tyder på at et positivt og gjensidig samarbeid mellom hjem og skole vil være av stor betydning for at barn og unge skal få realisert sine evner, anlegg og interesser på en god måte.

FUG (Foreldreutvalget for grunnopplæringen) har ei nettside som vi anbefaler alle foresatte å besøke