ELEVRÅDET

TALER ELEVENES SAK

ELEVENE HAR MEDBESTEMMELSESRETT

 

Elevene står i sentrum på Aglo videregående skole. Derfor er det viktig at elevrådet er et organ som fungerer. Det er først og fremst DITT ansvar som elev at elevene får et slagkraftig og engasjert elevråd.
 
Elevrådet består av de tillitsvalgte i hver klasse.
Demokrati er en bærebjelke i det norske samfunn. Elevrådet er en tilsvarende bærebjelke på en skole.
 
I skoleåret 2019-2020 er dette elevrådet:
 
Leder: Stian Eduardo Sæther, 3PBA
Nestleder: Joyce Vollum, 1DH
Sekretær: Sonja Yaacoub Gulaker, 2SES
 
Kontakt blant det pedagogiske personalet: Tone Fiskvik, DH
 
Elevrådet skal jobbe med arbeidsforholdene, velferdsinteressene og læringsmiljøet til elevene. Alle kan fremme aktuelle saker for elevrådet.
 
Tillitselevens oppgaver er blant annet å medvirke til å skape et godt klassemiljø i samarbeid med de andre elevene og kontaktlærer. Hun/han er klassens talsmann og tar opp saker på vegne av klassen i elevrådet/elevråds-styret. Videre å gi klassen informasjon om de saker som drøftes i elevrådet/elevrådsstyret gjennom opplesing av referat fra møtene.
 
Elevrådsstyrets medlemmer må sørge for at informasjon om arbeidet og bestemmelsene som tas, blir gjort godt kjent for resten av elevene på skolen. Sørg for at referatet fra møtene blir gjort kjent for elevene.
 
Tips: Vær synlige på skolen! Ta æren for det dere oppnår, det skal være kult å være i elevrådet. Inviter gjerne rektor innom i ny og ne, Han/hun trenger å høre hva dere engasjerer dere i.
 
Her kan du lese reglementet for elevrådet.